portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Akademia Cywilizacyjna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Totalnie, aż do samozagłady
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O sensie życia - cywilizacyjnie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Nienawidzę żydów po polsku
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Czy umiemy być bogaci?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Dumając o "polskim ładzie". Cywilizacyjnie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Rosja - homo russicus a człowiek rosyjski i radziecki
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O sensie życia
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2021.06.14 11:42

Cywilizacja a Naród

   
 

Prowadzone przeze mnie rozważania cywilizacyjne obejmują pojęcie NARODU jako istotnego czynnika tych rozważań. Nie wszystko i nie od razu udaje mi się „poskładać” zwłaszcza, że pojawiają się też opracowania próbujące podważyć proponowaną linię rozumowania.


 

 

Pojęcie NARODU jest w wielu przypadkach kluczowe dla wielu konstatacji, a bez wyjaśnienia i zdefiniowania – bardzo często dyskusja jest kierowana na manowce.

Tu chcę kontynuować pewne myśli związane z pojęciem Narodu;     uwagi  w artykule

  http://poczetrp.pl/1357/pulapka-koncepcji-narodowej/   są odniesieniem do artykułu prof. Stanisława Bielenia:  http://poczetrp.pl/1376/o-pulapkach-charakteru-naradowego/

 

Teksty zostały zgrupowane na mojej witrynie poczetRP.pl – gadzie umieszczam opracowania tematycznie powiązane z ideą Cywilizacji Polskiej.

Tezy zawarte w obu artykułach mogą stanowić wyjaśnienie pojęcia NARÓD,  a na pewno je znacznie przybliżyć. Tu trochę dodatkowych uwag wynikających z bardziej precyzyjnego określenia pojęcia cywilizacyjnego.

 

Wracając do tematu po kilku latach podejmuję się ujęcia w bardziej uogólnionej perspektywie. Tu dostrzec można pewną zbieżność ujęcia  prof. Bielenia w odniesieniu do pojęcia narodu i prof. Konecznego względem cywilizacji; obaj analizują przejawy odrębności, stosownie narodowej i cywilizacyjnej i na tej podstawie starają się wyróżnić narody i cywilizacje.

Ale w obu przypadkach nie jest określona metodyka powstawania narodu i cywilizacji. Operuje się tylko definicjami (cywilizacja to metoda życia zbiorowego), gdy w przypadku prof. Bielenia mimo, że akceptuje istnienie narodu (polskiego), to jednak jego konkluzje mówią, że nie ma jednoznacznych kryteriów, które określałyby to pojęcie (Przekonanie o istnieniu jednego charakteru narodowego niesie zgubne skutki dla kultury dyskursu publicznego. Naród polski, podobnie jak inne narody, jest wewnętrznie zróżnicowany, dlatego nie sposób zamknąć go w jakiejś wyimaginowanej jednomyślności. Przekonanie o istnieniu jednego charakteru narodowego niesie zgubne skutki dla kultury dyskursu publicznego. Naród polski, podobnie jak inne narody, jest wewnętrznie zróżnicowany, dlatego nie sposób zamknąć go w jakiejś wyimaginowanej jednomyślności.)

 

Prof. Koneczny „wybrnął” z sytuacji wprowadzając quinkunks (pięciomian) – prawdę, dobro, piękno, dobrobyt i zdrowie jako wyznaczniki służące do porównań cywilizacyjnych. Na ich podstawie – różnic w ich rozumieniu, dokonał rozróżnień cywilizacyjnych.

Już to dało możliwość określania cywilizacji chociaż można też wskazać występujące błędy. Można też dostrzec, że poza pięciomianem istnieje szereg innych wyznaczników charakterystycznych dla odrębności cywilizacyjnych – pominięte zostały: wolność, godność, honor, własność czy pieniądz. Zapewne można wyróżnić jeszcze inne.

Wskazane wyznaczniki są specyficzne dla danej cywilizacji. Może też zdarzyć się, że niektóre z nich w danej cywilizacji nie występują, a już na pewno znaczenie tych samych określeń może być cywilizacyjnie odmienne.

 

Można twierdzić, że te same kwestie(stosownie) są przyczyną braku jednoznacznego stanowiska definiującego naród w opracowaniu prof. Bielenia. Omówione „pułapki charakteru narodowego” pełnią identyczną rolę jak elementy pięciomianu.

Warto dostrzec i zaznaczyć, że rozumienie znaczenia pojęć pięciomianu  prof. Koneczny zaczerpnął z filozofii europejskiej nadając ich całokształtowi nazwę Cywilizacja Łacińska, a którą potraktował jako najwyżej rozwiniętą cywilizację, gdy inne cywilizacje uznał za nie w pełni rozwinięte.

 

Samo ujęcie należy uznać za rewolucyjne i rewelacyjne, ale też wskazane uproszczenia i błędne założenia mogą prowadzić do spaczenia obrazu otaczającej rzeczywistości.

Prof. Bieleń nie zrobił tego błędu, ale też, wobec braku końcowych wniosków, nie posunął dalej rozważań kierunkowych, a jedynie stworzył tło sytuacyjne.

Konstatacją wobec obu ujęć jest to, że ta metodyka analizy nie prowadzi do jednoznacznego wyniku; konieczne jest potraktowanie obu problematyk z zupełnie odrębnej perspektywy.

 

Wskazane porównania i analizy doprowadziły do poglądu, że fundamentalne dla opisu relacji społecznych i samego tworzenia się społeczeństw są zasady cywilizacyjne. To na nich opierają się wszelkie zależności społeczne i one kształtują też systemy filozoficzne stanowiące odpowiednik (znaczeniowy) religii.

Zasady cywilizacyjne to trzy dziedziny określające relacje społeczne:

- cel tworzenia wspólnoty

- drogę realizacji celu

- podmiot cywilizacyjny, czyli ( jednostkę, grupę), która może określać lub stosować dwie pierwsze zasady.

 

Bardzo kłopotliwe jest określenie podmiotu cywilizacyjnego. Cywilizacja może być tworzona odgórnie, drogą narzucenia zasad przez czynnik inspirujący; najczęściej powołujący się na bóstwo inspirującego, bądź działanie z jego polecenia.

W takiej sytuacji cel cywilizacyjny określany jest przez ten czynnik inspirujący, także droga realizacji, a społeczeństwo nie jest podmiotem cywilizacyjnym lecz jedynie realizatorem, co może łączyć się też z korzyściami, ale pozbawia „wolnej woli” w odniesieniu do wyznaczania celu i drogi realizacji.

Drugą opcją jest tworzenie wspólnoty przez równoprawnych członków, którzy władni są określić (i zmieniać) cel tworzenia wspólnoty (cel cywilizacyjny), a także drogę realizacji. W tym wypadku musi nastąpić konsensus w odniesieniu do wskazanych zasad (cywilizacyjnych), a tworzący wspólnotę są podmiotem cywilizacyjnym (jako grupa).

 

Rozważania dotyczące zasad cywilizacyjnych prowadzone były w innym miejscu. Tu chcę zająć się podmiotem cywilizacyjnym lub realizatorem celu cywilizacyjnego. W obu przypadkach, przy wskazanych różnicach, można mówić o NARODZIE.

Ta konstatacja mieści się we wcześniej uformowanym twierdzeniu, że to CYWILIZACJE KREUJĄ NARODY, FILOZOFIE (RELIGIE). NIGDY ODWROTNIE.

Owszem, gdy podmiot cywilizacyjny samodzielnie wyznacza zasady cywilizacyjne jest (staje się) narodem wolnym w oparciu o świadomość tak tworzonej wspólnoty, jednak  również realizatorzy nałożonych zadań, mając  świadomość wspólnych obowiązków i własnej pozycji mogą stanowić naród.

W realnych warunkach istotna jest akceptacja roli lub zakresu obowiązków na drodze realizacji celu cywilizacyjnego.

Ta świadomość bywa określana jako „duch (geniusz) narodu”.

Jest też oczywistym, że świadomość ta nie jest udziałem wszystkich członków społeczeństwa; pełna znajomość zasad dotyczy elit. Jednak ważny jest  stopień rozumienia i akceptacji u pozostałej części. Oczywistym jest też, że pewna część społeczeństwa (na danym etapie rozwoju)  może nie akceptować zasad cywilizacyjnych.

Obecnie dochodzi problem wielokulturowości, co wiąże się ze stosowaniem odmiennych zasad cywilizacyjnych; taka sytuacja prowadzi do destrukcji m - zgodnie z konstatacją prof. Konecznego – „nie można być cywilizowanym na różne sposoby”.

Dopiero przy wskazanych założeniach można i należy dokonać analizy porównawczej „pułapek charakteru narodowego”, które były przedmiotem rozważań prof. Bielenia.

 

Czy w myśl wskazanych zasad cywilizacyjnych można mówić o NARODZIE POLSKIM?

Moim zdaniem – jednoznacznie tak, a świadczy o tym, że występuje polska odmienność cywilizacyjna i to we wrogim środowisku innych cywilizacji.

Cechy polskości są jednoznacznie powiązane z zasadami cywilizacyjnymi na tyle odmiennymi, że można mówić o Cywilizacji Polskiej. Analiza tych cech wymaga dyskusji w szerszej i bardziej szczegółowej perspektywie.

 

 
77603 odsłony
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, rodzina, relacje społeczne.
Zeszyt tematyczny: 9. Rzeczpospolita a Naród.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
11 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
73 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
52 odsł.
O sensie życia - cywilizacyjnie
Zawirowania związane z rozgardiaszem etycznym wynikającym z wielokulturowości, jaka ostatnio obowiązuje w naszym kręgu cywilizacyjnym, wymuszają powrót do pytania o sens i cel istnienia człowieka

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-08 17:52
W zeszycie tematycznym nr 10.
81 odsł.
Nienawidzę żydów po polsku
Że żydów z małej litery? Bo to ideowe, a nie genetyczne . Że „po polsku”? Bo jest istotna różnica znaczenia słowa „nienawiść” między Cywilizacją Polską a judaizmem.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-01 11:50
W zeszycie tematycznym nr 9.
103 odsł.
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Pojawiły się sugestie, aby wyjaśnić "cywilizacyjnie" różnice między polskością a katolicyzmem, zwłaszcza wobec prób ich utożsamiania.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-06-25 15:25
W zeszycie tematycznym nr 10.
108 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1575 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1714 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1714 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2003 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2003 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2003 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2003 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2033 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2033 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2056 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2056 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2058 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2063 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
więcej…